Home / Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid
Enkel de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van Basta Poco bvba (hierna de ‘verkoper’ genoemd)zijn van toepassing op de koopovereenkomsten gesloten door/met de verkoper en op leveringen door de verkoper verricht.

Door het loutere feit dat de koper/klant een bestelling plaatst, erkent de koper/klant dat hij/zij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgehoffen worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de verkoper hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die vermeld zouden zijn op de briefwisseling of bestelbons van de koper/klant.

Artikel 2 :  Aanbod en overeenkomst
Elk aanbod of overeenkomst gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de verkoper, verbindt de verkoper pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om de verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge of digitale gemaakte verbintenissen van de personeelsleden van de verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de verkoper.

Artikel 3 : leveringstermijnen
De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om deze leveringstermijnen te respecteren. In geen enkel geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.

In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsproblemen of overmacht is de verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan de uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst blijft de koper/klant gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde zonder de koper/klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen bij uitbreiding van artikel 1613 van het BW dat de verkoper evenmin moet leveren zelfs niet wanneer een termijn voor betaling is toegestaan.

Artikel 4 : aanvaarding en annulatie
De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurd op de plaats waar de levering plaatsvindt en op het moment dat de koper/klant erover kan beschikken of bij de verzending door de verkoper. In het geval dat de koper/klant een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe om de verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling zijnde 33,33%

Artikel 5 : prijs en betaling
Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief behoudens andersluidend schriftelijk beding van de verkoper. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is Oud-Turnhout. De verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen indien deze nog niet de volledige levering uitmaken. De koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de verkoper tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling ervan en dit onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. Een factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15% met een minimum van 50,00 euro en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door de verkoper.

Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden alsook dat de verkoper het recht heeft om alle bestaande nog uit te voeren overeenkomsten met de koper te verbreken.

Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig en ongeldig beschouwd worden.

Artikel 6 : Verzending, risico en eigendomsvoorbehoud clausule
Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de koper/klant en draagt deze laatste het risico. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen.

Bij wanbetaling zal de koper/klant op eerste verzoek van de verkoper de goederen aan de verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de koper/klant vallen.

Artikel 7 : klachten en geschillen
Een klacht over niet-conformiteit van de levering kan slechts in overweging worden genomen op het moment van de ontvangst van de goederen door de koper/klant, rekening houdend met de aard van de verkochte goederen en met hun bederfbaar karakter. Het gebruik van één van de geleverde goederen door de koper impliceert de aanvaarding van geheel de levering.

In geval van enig geschil verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 8 : toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst, uitsluitend de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is zijn bevoegd.